08.01.2012

Vedtekter, Sortland hagelag


VEDTEKTER FOR HAGESELSKAPET Sortland (lokallag )

Stiftet: 8. april 1976

§ 1 NAVN OG FORMÅL
Sortland hagelag  er en del av Det norske hageselskap gjennom Hageselskapet Nordland.  Laget fremmer hageglede, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i samsvar med organisasjonens visjon, mål, program og vedtekter. 

§ 2 ARBEIDSMÅTE
Laget søker å nå sine mål ved å:
Skape et trivelig hagemiljø for sine medlemmer
Gi medlemmene faglig hjelp og inspirasjon ved foredrags- og diskusjonsmøter, hagevandringer, kurs, studieringer, utferder og lignende
Profilere og markedsføre hagesaken i nærmiljøet og gjennom lokale media
Samarbeide med aktuelle organisasjoner og institusjoner
Verve medlemmer
Søke økonomisk støtte til sin virksomhet fra offentlige og private kilder, inntektsbringende arrangementer eller ved bidrag fra egne medlemmer m.v.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemmer av Sortland hagelag er alle som melder seg inn og betaler den fastsatte årskontingenten. Hvert medlem har én stemme.  Bare medlemmer kan velges inn i styret og/eller som representanter for laget.

§ 4 ÅRSMØTE
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal holdes hvert år.  Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent for lagets medlemmer med minst 6 ukers varsel.  Innkalling med sakliste og saksdokumenter som årsrapport, regnskap m.v. sendes samtlige medlemmer minst 14 dager før møtet.  
Årsmøtet skal:
Velge ordstyrer, referent og to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen
Behandle årsrapport.
Behandle revidert årsregnskap.
Behandle arbeidsplan og budsjett for det kommende år.
Velge:
Leder. 
Styremedlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med § 7, etter forslag fra en valgkomité på 2 medlemmer. 
Velge valgkomité på 2 medlemmer. 
Velge en representant som sammen med lederen er utsending til fylkets/regionens representantskapsmøte.
Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når en representant krever det.  Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Velge 2 revisorer med 2 års funksjonstid. 
Behandle andre saker som er oppført på den utsendte saklista.


Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst 1 måned før årsmøtet holdes.  Styret drøfter de innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med forslag til vedtak. Styret har ikke stemmerett under punktene 2, 3 og 6.  Bare saker som er oppført på den utsendte saklista kan behandles.  
Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, bortsett fra ved valg.  

§  5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det påkrevd, eller når en tredjedel av medlemmene krever det.  Innkalling til ekstraordinært årsmøte må sendes ut skriftlig av styret minst 14 dager før møtet.  I slikt møte kan det ikke behandles andre saker enn de som er nevnt i saklisten.  

§  6 RAPPORTERING
Godkjent årsrapport, regnskap og resultatene av valgene på årsmøtet skal sendes Hageselskapet Nordland straks etter årsmøtet.

§ 7 Styret
Styret består normalt av leder, fem styremedlemmer med to varamedlemmer. 
Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet først og ved særskilte valg: Leder for ett år og kasserer, sekretære, styre- og varamedlemmer for to år. (Første gang 3 for kun 1 år.)
Funksjonstid for styreleder, normalt inntil 6 år.
- Funksjonstid for styremedlemmer og varamedlemmer normalt inntil 8 år.

§ 8 STYRETS OPPGAVE
Styret leder arbeidet og forvalter midlene i samsvar med vedtektene, arbeidsplan, budsjett og på grunnlag av andre vedtak fattet av årsmøtet.  Det føres møtebok fra styremøtene der vedtak og avstemminger protokolleres.  Lagets korrespondanse arkiveres.  Kassereren fører regnskapet for laget.  Vedtak i styret avgjøres ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.  Et styrevedtak er gyldig når minst 4 styremedlemmer har stemt.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i vedtektene kan fremmes av styret eller medlemmer.  Forslagene må være kommet inn til styret minst 3 måneder før årsmøtet.  Styret behandler innkomne forslag og legger de fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak.  Forslagene skal sendes ut sammen med innkallingen.  Gyldig vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte må det ikke gjøres vedtak om endring i vedtektene, dersom dette ikke har vært drøftet på et ordinært årsmøte. Vedtar årsmøtet endringsforslaget, skal dette oversendes Hageselskapet Nordland for godkjenning.

§ 10 OPPLØSNING
Forslag til oppløsning av laget legges fram av styret og varsles medlemmene skriftlig minst 3 måneder før årsmøtet.  Før slikt forslag kan fremmes, må saken forelegges Hageselskape Nordland.  Oppløsning av laget må behandles av årsmøtet og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Lag som ikke har hatt aktivitet ifølge vedtektene gjennom 3 år, kan oppløses av fylkes/regionstyret.  Ved oppløsning av laget overlates midlene til Hageselskapet Nordland  til forvaltning i minst 5 år.  Blir det i femårsperioden dannet et nytt lokallag innen samme område, kan dette laget overta midlene når vedtektene er godkjent.  

Ingen kommentarer: